معرفی آتشنشان دودی در شهر کیمدی ها (MR. DOODI)

آقای دودی مردی است 35 ساله، شجاع و نترس، اهل ریسک، صاحب آتش نشانی. هر موقع برای امداد صدایش می کنند به محض رسیدن سر صحنه واقعه اول بدو بدو و با سرعت زیاد با شلنگ آتش نشانی اش آب می پاشد و گاهی بعد متوجه می شود اصلن مورد آتش سوزی نبوده و مثلن گربه خانواده بالای درخت گیر کرده و از او برایپایین آوردن گربه کمک می خواهند! در هنگام رانندگی دست فرمان بسیار خوبی دارد و در هنگام حادثه با ماشین آتش نشانی اش به سرعت از بین ماشین ها می گذرد و خود را به سر صحنه حادثه می رساند. برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...