معرفی اسکیتی در شهر کیمدی ها (SKATY)

دختر خانواده جام جین، اهل ورزش و فعالیت. عاشق اسکیت سواری و دارای چندین مدال در مسابقات اسکیت سواری

برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...