معرفی جانی در شهر کیمدی ها (JOHNY)

جانی، 10 ساله پسر کوچک خانواده کیمدی، پسري كنجكاو و بازيگوش، شيطان ، شلخته دانش آموز مدرسه. گاهی به برادر بزرگتر دانی حسودی می کند چون همه از دانی تعریف می کنند و می گویند باید از او یاد بگیرد. خواهرش نانی را خیلی دوست دارد و مراقب است کسی او را اذیت نکند ولی خودش معمولن سر به سر او می گذارد و باعث می شود خواهرش با قهر شکایتش را پیش پدر و مادر بکند. ظاهری بسیار شیطان ولی بسیار خوش قلب است. برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...