معرفی دویی دو در شهر کیمدی ها (DOEIDO)

پسر خانواه جام جین، اهل ورزش. یک لحظه آرام و قرار ندارد و همش در حال بدو بدو.

برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...